Information fra Helsingør Kommune

93 0

Vejmyndigheden har holdt status møder med entreprenør og ledningsejer, første gang i uge 2, hvor status på fiber-nedgravnings-projektet i Tikøb og Langesø blev drøftet.

Flere af jer har flere gange henvendt jer til vejmyndigheden med bemærkninger til arbejderne og især til retableringerne, som flere steder ikke er tilstrækkelige.

Status er, at entreprenøren, Munck, har haft udfordringer med at få deres leverandør til at levere indenfor den aftalte tid, og det er først blevet klart i slutningen af uge 1, at der udestår mere arbejde end der overhovedet var forventet.

Entreprenøren arbejder nu på at skabe et overblik og prioritere hvor der skal sættes først ind. De henvendelser som I har leveret ind til vejmyndigheden er videregivet til entreprenøren så der kan blive taget hånd om problemerne.

Der er lavet aftale med en ny leverandør som starter op fra den 20. januar med at udbedre de mangler der fortsat udestår.

Vejret og årstiden er ikke optimal for at udføre de fornødne reparationer som nogle af vejene har behov for. Entreprenøren har været i kontakt med den leverandør som normalt har stået for vedligeholdelsen af grusvejene og efter dialog her, er man nået frem til at det er nødvendigt først at lave nogle midlertidige reparationer, og når vejret er mere tørt og temperaturen højere, vil de egentlige reparationer bliver udført. Vi skal hen i slut marts før det er realistisk at forvente at de endelige reparationer kan påbegyndes.

Fra vejmyndigheden side er dette en fortsat opfordring jer og jeres medlemmer til at melde ind, hvor I ser at der er problemer, så disse kan blive noteret til opfølgning på afleveringsforretning. Der må meget gerne blive noteret adresser og medsendt fotos i jeres henvendelser.

Vejmyndigheden holder statusmøder med entreprenør og ledningsejer ugentligt, både for at sikre at der sker fremdrift i arbejderne, og for at I som borgere kan få svar på jeres henvendelser.

Munck har bedt mig om at spørge om I ligger inde med tegninger eller kortmateriale over faskiner o.lign. som ikke er registreret i ledningsejer-registeret?

Muncks udfordring er som det ser ud nu, at få overblik over hvor disse faskiner findes og hvor de er ødelagte. Det er jer der kender området bedst, og jer der har den bedste viden om hvad der er blevet ødelagt og hvad der ligger hvor.

Med venlig hilsen

Gitte Sommer Haastrup-Nielsen
Projektleder/Ingeniør

Trafik Vej og Parkering
Center for By Land og Vand
Prøvestensvej 52
3000 Helsingør

Telefon: +45 49282459
Mobil:
E-mail:  ghn02@helsingor.dk
Web:     Helsingor.dk