Referat fra bestyrelsesmøde d. 21.4.2020

21 0

Følgende punkter blev gennemgået
• Der er blevet ryddet op efter et væltet træ ved mosen, i samme omgang blev de længe ønskede udsigtskiler udover mosen etableret.
• Det forventes at Stub & Gren indenfor 14 dage – 3 uger vil reetablere stien efter det store mosearbejde der er udført. Arbejdet er (inkl. reetablering) udført uden omkostninger for grundejerforeningen.
• En lille arbejdsgruppe på 4 fra bestyrelsen vil snarest færdiggøre udtyndingen af buskads på søbredden ved sø 3 lige ved broen.
• Det blev besluttet at tilbuddet fra Stub & Gren vedr. rydning af rabatten på Lottesmindevej og Esrumvej skulle sættes i gang, ligeledes oprensning ved overløbet fra sø 1 til sø 2 Budgettet til denne større oprydning findes for en stor del i årets overskud fra 2019 da dette arbejde var planlagt i oktober men pga. vejrlig blev udskudt.

• Regnskabet blev gennemgået og godkendt. Årsregnskab 2019 underskrevet.

• Vi forventer at have svar vedr. faskiner ultimo april. Det er målet at dette arbejde snarest påbegyndes og alle faskiner der giver problemer vil blive spulet/renset. Problemet vedr. Brønd/faskine på fællesarealet ved Gransangervej 30 undersøger. Der er kontakt med Kommunen vedr. faskine/brønd på fællesarealet ud for Sivsangervej 43 Der indhentes ligeledes tilbud vedr. afløb på Aggebogårdsvej

• Vi forsøger igen at få kontakt til kommunen vedr. beskæring af gråpil på bredden ved sø 2

• Der indkøbes ca. 10 ekstra postkasser til udskiftning da disse udgår af sortimentet.

• Hjertestarterne er nu i sidste face, Det blev besluttet at, for at minimere udgifter, disse sættes op på husmuren ved Rørsangervej 9, Gransangervej 8 og Sivsangervej 111. Efter opsætning bliver alle tre bliver registreret og der lægges info omplaceringen på hjemmeside, Facebook og på opslagstavlerne.

• Næste møde vil blive afholdt ca. 1 mdr. forud for den ekstra- og ordinære generalforsamling når der igen bliver åbnet op for forsamlinger over 10 pers

• Gruppe vedr. vilde blomster. Møde planlagt til torsdag d. 23/4 for fremlæggelse af planer.

• Klager internt vedr. lejer vil blive sendt til bestyrelsen der sender disse videre til udlejer, med diverse kontakt oplysninger. Bestyrelsen vil ikke gå direkte ind i sagen.

• Træet på fællesarealet ved Rørsangervej 31 bliver fældet af ejer selv for egen regning.