Referat fra bestyrelsesmøde d. 6-11-2018

74 0
  • Der er bestilt firma til fræsning af de træstykker og rødder der er tilbage fra rydning af området ved den ”grønne” sø
  • Kommunen er villig til at rydde et område omkring mosen, da området et naturområde og er særdeles bevaringsværdigt. Dette iværksættes i februar 2019. Vi laver samtidigt udsigtskiler. Disse er markeret ved afmærkning på træer og rækværk.
  • Vi har måttet afbestille gravearbejde mellem søerne, da kommunen har oplyst at de ikke kan give tilladelse til dette pga indgreb i eksisterende natur. Se indsat kopi af mail fra kommunen:

Vi er meget interesserede i at fortsætte samarbejdet med at få ryddet mosefladen så den fortsætter med at være lysåben. Træerne suger meget vand hvilket kan være med til at gøre mosen mere tør med tiden. For at bevare mosen er det vigtigt at den fortsat er våd og ikke gror til. Vi vil gerne have ryddet kanten af mosen særligt de små birketræer og andre der er ved at sprede sig fra kanten. Vi snakkede om at vi kan lave en engangsrydning og i muligvis kan følge op med motorsaven der hvor der er tørt nok til at gå. Alternativt vil jeg undersøge muligheden for at vi kommer ud og følger op hvert år, så engangsrydningen ikke er spildt. I vil gerne have lavet nogle udsigtskiler fra stien og bænken ud over mosen. Som vi snakkede om er det ikke noget vi umiddelbart kan bruge midler på da de er tiltænkt naturpleje for selve mosen – men vi kan koordinere arbejdet så det hele bliver gjort i samme projekt. Skal vi prøve at gå efter at få lavet en rydning i februar?

Både mosen og søerne er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3 og det betyder kort skrevet at der ikke må laves tilstandsændringer i naturtyperne. Rent praktisk betyder det at der ikke må ændres på naturtyperne uden dispensation fra os her i naturafdelingen i kommunen. Du viste mig kanalen og træerne omkring søerne. Her kunne jeg hurtigt se at en ændring i kanalen mellem søerne er en tilstandsændring og dermed et indgreb der kræver dispensation. Umiddelbart er det ikke en dispensation vi kan give, fordi søernes tilstand ikke vil blive forbedret heraf. Den ene sø så mere næringspåvirket ud end den anden og det kan derfor forringe den reneste sø’s vandkvalitet hvis der ledes mere næringsrigt vand til den. I forhold til at fælde træerne og bevoksningen omkring søerne kræver det ikke en dispensation men det er en god idé at lade noget buskads være til fugle og insekter. Du fortalte at i har en isfugl i området. Hvis området skal forblive et godt levested for den er det meget vigtigt at der fortsat er skjulesteder til den. Jeg synes derfor det er en god idé at lade det sidste buskads og træer stå, ved den sø hvor der er fældet træer langs den ene kant ved stien.

Det kræver en tilladelse at opføre en ny bro i søen. Hvis i vedligeholder den gamle kræver det ikke en tilladelse men som jeg forstod det vil i lave en helt ny. Normalt giver vi kun tilladelse til en bro uden platform med borde og bænke

Til slut gik vi forbi nogle af jeres grønne arealer. Hvis i får lyst til at have en mere naturvenlig drift på dem er i meget velkomne til at kontakte os. Vi er ved at lave en Biodiversitetsstrategi for kommunen hvor vi blandt andet kommer med nogle anbefalinger til hvordan man kan fremme biodiversiteten på grønne arealer, både grundejerforeningers, haver, kommunes vejrabatter og andet.

  • Bredden af foreningens veje blev drøftet. Der indhentes tilbud på at få skrabet på Sivsangervej, så vejen får sin naturlige bredde igen
  • Der indhentes tilbud / løsning af overfyldte vejbrønde
  • Træer Rørsangervej 31 markeres for tilladelse af fældning.
  • Bestyrelsen skal se på birketræer på Løvsangervej 18
  • Gennemsyn af træerne ved mosen
  • Suppleant Torben Nøhr er udtrådt af bestyrelsen efter eget ønske.